• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

    پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص برنامه زمان بندی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1399 و میزان سودی نقدی هر سهم به مبلغ 500 ریال جهت تصویب در مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام ارائه گردید.

    دانلود فایل زمانبندی پرداخت سود سهام 1398